Scop și Metode de realizare

SCOP

Menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii, siguranţei şi rentabilităţii serviciilor prin activităţi orientate spre pacienţi, lucrători expuşi profesional și populație în ceea ce priveşte riscurile de la radiaţii ionizante si a alţi agenţi fizici asociaţi, inclusiv protecţia de la aceşti agenţi.

MISIUNEA

Avansarea practica de fizică medicală la nivel naţional prin diseminarea informaţiei ştiinţifice şi tehnice, încurajarea dezvoltării educaţionale şi profesionale fizicienilor medicali şi promovarea serviciilor cu cea mai buna calitate pentru pacienţi, lucrători expuşi profesional și populație.

OBIECTIVELE

 1. Conducerea tehnologiei pentru asistență medicală avansată şi protecție în mod proactiv a pacienţilor, a lucrătorilor și a populației de la radiaţii ionizante şi alţi agenţi fizici;
 2. Fizicienii medicali şi experţii în fizică medicală vor contribui la menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii, siguranţei şi rentabilităţii serviciilor medicale prin activităţi orientate spre pacient care necesită o acţiune, o implicare sau o recomandare de expert cu privire la specificarea, selectarea, testarea de acceptare, punerea în funcţiune, asigurarea/controlul calităţii şi utilizarea clinică optimizată a dispozitivelor medicale (de exemplu, dispozitive radiologice, dispozitive de măsurare fiziologică) şi în ceea ce priveşte riscurile pacientului de agenţi fizici asociaţi (de exemplu, radiaţii ionizante, cîmpuri electromagnetice puternice statice şi de frecvenţă radio, radiaţii optice, vibraţii) inclusiv protecţia de aceşti agenţi, proiectarea instalării şi supravegherea şi prevenirea expunerilor neintenţionate sau accidentale a unor astfel de agenţi fizici; toate activităţile se vor baza pe cele mai bune dovezi actuale sau cercetare ştiinţifică proprie, atunci când dovezile disponibile nu sunt suficiente. Domeniul de aplicare include riscurile la voluntari în cercetarea biomedicala, aparţinători şi susţinători;
 3. Exprimarea şi apărarea drepturilor şi intereselor membrilor săi, sprijinul şi dezvoltarea activităţii profesionale şi creative din toate domeniile fizicii medicale cu potenţialul intelectual ai membrilor Asociaţiei;
 4. Utilizarea cunoştinţelor şi experienţei practice a membrilor Asociaţiei în scopul ridicării eficienţei diagnosticului, tratării şi profilaxiei bolilor, pentru protecţia sănătăţii omului şi mediului ambiant;
 5. Promovarea, susţinerea şi supravegherea exercitării profesiei de fizician medical pentru aplicarea legilor şi regulamentelor care reglementează exerciţiul profesiei, reprezentarea profesiei de fizician medical şi păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieţii sociale;
 6. Asistenţa metodică şi practică în dezvoltarea bazei materiale şi cercetare în serviciile de fizică medicală din cadrul instituţiilor de profil din Republica Moldova;
 7. Menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor specifice fizicii medicale;
 8. Promovarea realizărilor din domeniul fizicii medicale în rîndul populaţiei din Republica Moldova;
 9. Promovarea dezvoltării standardelor, politicilor, orientărilor de cercetare legate de fizica medicală;
 10. Efectuarea cercetărilor, studiilor ştiinţifice şi implementarea tehnologiilor şi metodelor avansate din domeniul fizicii medicale în practicile medicale relevante;
 11. Acordarea asistenţei în realizarea programelor de asigurare a calităţii şi control al calităţii, precum şi pregătirea pentru acreditare a instituţiilor medicale;
 12. Suportul direcţiilor practice şi ştiinţifice în domeniul fizicii medicale şi organizarea cercetărilor şi studiilor în acest domeniu, dezvoltarea legăturilor profesionale şi colaborarea tehnico – ştiinţifică cu colectivele şi organizaţiile din alte ţări în domeniul fizicii medicale şi ştiinţelor înrudite;
 13. Ridicarea nivelului profesional a fizicienilor medicali şi personalului medical prin intermediul stagierilor, formării profesionale continuă, schimbului de experienţă între specialişti, participarea acestora în şcoli internaţionale, la seminare şi conferinţe în probleme fizicii medicale, medicinii, mediului ambiant, etc;
 14. Stabilirea şi promovarea, extinderea şi menţinerea colaborărilor internaţionale cu instituţiile ştiinţifice, de cercetare şi de învăţământ, din toate domeniile de fizică medicală;
 15. Apărarea drepturilor profesionale şi sociale a membrilor Asociaţiei, inclusiv apărarea drepturilor de autor, acordarea ajutorului ştiinţific şi metodologic în pregătirea specialiştilor din domeniul fizicii medicale;
 16. Desfăşurarea activităţii publicitar – informative, îndreptate spre: răspândirea cunoştinţelor noi din domeniul fizicii medicale, ridicarea culturii personalului medical în domeniul de protecţie radiologică şi securitate nucleară, schimb de experienţă în aplicarea tehnologiilor moderne în tehnicile medicale, acordarea asistenţei personalului medical privind realizările producătorilor în utilajul medical;
 17. Realizarea atribuţiilor prevăzute de legislaţia in vigoare şi prezentul Statut în următoarele domenii principale de activitate:
  • ştiinţă şi învăţământ;
  • etică şi deontologie;
  • jurisdicţie profesională şi litigii;
  • avizare, recomandare, expertiză profesională, acreditare;
  • economică şi socială;
  • administrare şi organizare.
 18. Organizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific, cultural, sportiv, umanitar şi social menite să contribuie la propagarea imaginii şi la ridicarea prestigiului fizicii medicale din Republica Moldova pe plan naţional şi internaţional.

ACTIVITĂȚI PENTRU REALIZAREA SCOPULUI

 1. Ghidarea în activităţile sale de principiile generale şi recomandările Organizaţiei Internaţionale pentru Fizica Medicală şi organizaţiei regionale Federaţia Europeană a Organizaţiilor pentru Fizica Medicală;
 2. Elaborarea metodelor, conceptelor, ideilor în ceea ce priveşte cunoaşterea şi studierea fenomenului promovării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 3. Organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc., în vederea realizării scopului statutar cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;
 4. Ridicarea nivelului calitativ al potenţialului cognitiv şi intelectual al membrilor Asociaţiei;
 5. Acordarea de asistenţă persoanelor social-vulnerabile;
 6. Elaborarea, implementarea, realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/naţional în scopul dezvoltării potenţialului social-economic şi uman al Republicii Moldova şi în scopul atingerii obiectivelor Asociaţiei;
 7. Sprijinul moral şi material a fizicienilor medicali pensionari din Republica Moldova, care au o stare de sănătate şi o stare materială precară;
 8. Sprijin moral şi asistenţă pentru absolvenţi şi studenţi de fizică medicală din cadrul universităţilor din Republica Moldova, precum si altor persoane, asociaţii sau fundaţii cu preocupări în domeniul fizicii medicale dacă acestea au un caracter nonprofit, apolitic şi desfăşoară activităţi care nu contravin legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, normelor morale şi prevederilor prezentului Statut.