Despre noi

DISPOZIŢII GENERALE

Asociaţie Obştească «ASOCIAŢIA FIZICIENILOR MEDICALI DIN REPUBLICA MOLDOVA», în continuare – «Asociaţia» este o asociaţie obştească profesională benevolă, neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, in vederea realizării in comun a scopurilor determinate de Statut (ENG).

Denumirea completă: Asociaţie Obştească «ASOCIAŢIA FIZICIENILOR MEDICALI DIN REPUBLICA    MOLDOVA».

Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul Civil al RM, Legea RM nr.837-XIII din 17 mai 1996 ”Cu privire la asociaţiile obşteşti” şi  Statut.

Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.

Asociaţia reprezintă o asociaţie obştească republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg   teritoriul Republicii Moldova.

Asociaţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în      cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.

 

PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI

Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii.

Asociaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixiunea autorităţilor publice în activitatea Asociaţiei, precum şi imixiunea Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice.

Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.

Asociaţia va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese.

Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor. Tuturor persoanelor fizice si juridice se garantează accesul liber la raportul de activitate şi financiar al Asociaţiei.

2016-01-28-certificat-de-inregistrare 2016-01-28-decizie-nr-18 2016-01-28-decizie-nr-28 2016-01-29-extras